Na dat ik op een aantal verschillende servers data deduplicatie heb ingesteld vond ik het wel interressant om te weten in een trend analyse hoe de deduplicatie verloopt.

hier voor heb ik een stukje PowerShell script geschreven die deze data uitleest en verwerkt in PRTG Custom Sensor

 

Script:

<#
.synopsis
This script is written by Vincent van Unen
.description
Dit script is geschreven om de Dedup % te monitoren van verschillende servers

#>
#################################################################################
# Version History
$Author = “Vincent van Unen”
$EditedBy = “Vincent van Unen”
$EditDate = “2018-10-18”
$ScriptVersion = “1.0”
#################################################################################
<# Changelog
[1.0] 2018-10-17 – First Setup of script
#>

$Servers = “%servername%”,”%servername2%”,”%servername3%”
$CurrentAdimAccount = “adminaccount”
$DomainPassword1 = “adminpassword”
$DomainPassword = ConvertTo-SecureString -String $DomainPassword1 -AsPlainText -force # Domain Administrator Password
$ADCredentialsDomain = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“$CurrentAdimAccount”,$DomainPassword)
write-host “<prtg>”
foreach ($Server in $Servers){
Write-Host “<result>”
Write-Host “<channel>$Server</channel>”
$SavingsRate = Invoke-Command -ComputerName “$server” -Credential $ADCredentialsDomain { Get-DedupVolume d: |fl SavingsRate } | Out-String
$SavingsRate = $SavingsRate -Replace “SavingsRate : “,””
$SavingsRate = $SavingsRate -Replace [Environment]::NewLine,””;
Write-Host “<unit>Percent</unit>”
Write-host “<value>$SavingsRate</value>”
Write-Host “<LimitMode>1</LimitMode>”
write-host “”
Write-Host “</result>”
}
write-host “</prtg>”